Ostrowiec Świętokrzyski - Widok na fragment miasta

Ostrowiec Świętokrzyski www.ostrowiecnr1.pl

Szukaj
Właściciel portalu


- Reklama -

Logowanie

- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -
Zaloguj się, aby zbaczyć, kto jest teraz on-line.
Aktualna sonda
Czy w Ostrowcu Św. powinno się zlikwidować straż miejską?
Aby skorzystać
z mailingu, wpisz...
Korzystając z Portalu zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Regulamin

Regulamin portalu i forum dyskusyjnego www.ostrowiecnr1.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną umożliwiającej użytkowanie internetowego portalu oraz forum dyskusyjnego pod adresem www.ostrowiecnr1.pl (dalej „Portal” i "Forum").
 2. Usługa, o której mowa w Regulaminie, jest świadczona przez Łukasza Grudniewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Peryskop Studio Łukasz Grudniewski, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Henryka Sienkiewicza 63 posiadającego nr NIP: 6612100233 (dalej "Usługodawca").
 3. Warunkiem koniecznym do korzystania z Forum jest akceptacja i stosowanie postanowień Regulaminu w całości.
 4. Usługa polega na umożliwieniu publikowania (rozpowszechniania) za pośrednictwem Portalu i Forum komentarzy zawierających w swej treści opinie, pytania i inne dane, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 5. Możliwość przeglądania zawartości Portalu i Forum przysługuje wszystkim Użytkownikom sieci Internet.
 6. Możliwość zamieszczania postów przysługuje wszystkim użytkownikom sieci Internet odwiedzającym Portal i Forum w tym Użytkownikom Zarejestrowanym i Użytkownikom Niezarejestrowanym (dalej "Użytkownicy").
 7. Osoby niepełnoletnie mogą użytkować Portal i Forum jedynie za wiedzą i zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
 8. Dodając komentarz, Użytkownik akceptuje i potwierdza warunki określone w Regulaminie i zobowiązuje się do przestrzegania obowiązków z niego wynikających.
 9. Usługodawca nie jest zobowiązany do rozpowszechniania komentarzy dodanych przez Użytkownika i uprawniony jest do zaprzestania dalszego rozpowszechniania już udostępnionych wszystkich lub wybranych komentarzy, treści i danych Użytkownika a także uniemożliwienia dostępu do tych komentarzy, treści i danych na Forum bez podania przyczyny.
 10. Usługodawcy przysługuje prawo moderowania i kontrolowania Forum poprzez redagowanie, usuwanie, ukrywanie treści komentarzy/wątków dodanych przez Użytkownika.
 11. Użytkownikowi przysługuje prawo do zaprzestania korzystania z Forum w każdym czasie, co nie wpływa na prawo Usługodawcy do korzystania, udostępniania i rozpowszechniania treści i danych dostarczonych przez Użytkownika za pośrednictwem Forum.

§2 Warunki korzystania z Forum

 1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Portalu i Forum zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Użytkownicy zobowiązani są do nierozpowszechniania za pośrednictwem Portalu i Forum treści o charakterze bezprawnym.
 3. Użytkownicy w szczególności zobowiązani są do nierozpowszechniania treści:
  1. naruszających lub mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich w tym osób będących innymi użytkownikami Portalu i Forum,
  2. wypełniających znamiona przestępstwa lub zachęcającymi do popełnienia przestępstwa,
  3. oszczerczej, napastliwej, propagującej nietolerancję, ksenofobię, przemoc, nienawiść czy dyskryminację na tle rasy, wyznania, orientacji seksualnej, płci itp.,
  4. celowo prowokującej innych Użytkowników do wywołania negatywnych reakcji,
  5. w nadmiernej ilości zbędnych, powtarzających się (SPAM),
  6. reklamowych w wątkach do tego nieprzeznaczonych (tj. poza działem Ogłoszenia),
  7. promujących i propagujących, jak również w jakiejkolwiek formie nawiązujących do środków odurzających i/lub do ich używania,
  8. obscenicznych, pornograficznych w tym poprzez niepodawanie linków do takich treści,
  9. naruszającej lub zagrażającej naruszeniu praw autorskich osób trzecich (w przypadku posłużenia się utworami lub wypowiedziami innych osób, Użytkownik powinien jednoznacznie wskazać cytat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa),
  10. naruszającej lub zagrażającej naruszeniu prawom własności przemysłowej lub innym prawom osób trzecich;
  11. zawierającej dane informatyczne posiadające wirusy komputerowe lub inne informatyczne rozwiązania niszczące;
 4. Użytkownicy zobowiązani są do:
  1. tworzenia wątków zgodnie z Regulaminem Forum w tym formułowania tytułów wątków w sposób zrozumiały dla ogółu Użytkowników i odpowiadający zamierzonej treści wątku,
  2. dbania o poprawność i kulturę językową swoich wypowiedzi, unikania wulgaryzmów i wyzwisk,
  3. prowadzenia merytorycznej dyskusji odpowiadającej treści wątku.
 5. W celu prawidłowego korzystania z forum Użytkownik powinien spełniać następujące wymagania techniczne:
  1. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
  2. przeglądarką internetową: Mozilla FireFox 47.x lub nowszą, Google Chrome 50.x lub nowszą, Microsoft Internet Explorer 11.0 lub nowszą, Apple Safari 5.x lub nowszą, obsługującą technologie cookies;
  3. aktywnym kontem e-mail.
  4. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji plików cookies.

§3 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca.
 2. Usługodawca na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika przetwarza dane osobowe w zakresie koniecznym do korzystania przez Użytkownika z Portalu i Forum a także w celach statystycznych lub powierza ich przetwarzanie innym podmiotom w celu i w zakresie koniecznym do korzystania z Portalu i Forum, także w celach statystycznych.
 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami wskazanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.Urz.UE.L.2016 Nr 119) (zwane dalej: „RODO”) oraz w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są w zakładce klauzula informacyjna/RODO.

§4 Uprawnienia Usługodawcy

 1. W przypadku naruszenia Regulaminu, w szczególności postanowień §2, Użytkownik ponosi wobec podmiotów i osób trzecich oraz wobec Usługodawcy odpowiedzialność z tego tytułu, a nadto Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego zablokowania Użytkownikowi dostępu do Portalu i Forum oraz uniemożliwienia dostępu do komentarzy, treści i danych Użytkownika naruszających Regulamin innym Użytkownikom lub osobom trzecim, bez odrębnego powiadomienia Użytkownika.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ujawnienia tożsamości i danych w tym numeru IP, numeru Portu oraz danych administratora, który dostarcza usługi internetowe Użytkownika lub wszelkich informacji podanych przez Użytkownika na żądanie uprawnionego organu, także jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne lub cywilne mające związek z aktywnością Użytkownika na Forum.
 3. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzania danych przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych za pośrednictwem Portalu i Forum.

§5 Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu i Forum oraz udzielania pomocy Użytkownikowi w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
 2. Wszelkie problemy mające związek z funkcjonowaniem Portalu www.ostrowiecnr1.pl oraz Forum a także przypadki naruszenia Regulaminu należy zgłaszać mailowo na adres: portal@ostrowiecnr1.pl.
 3. Portal www.ostrowiecnr1.pl wraz z Forum może zostać zawieszony lub zamknięty bez podania przyczyny. Powyższe nie rodzi powstania jakichkolwiek roszczeń Użytkowników wobec Usługodawcy.

§6 Procedura zawiadamiania i blokowania informacji

 1. W przypadku uznania przez Użytkownika lub osobę trzecią, iż informacja, komentarz lub opinia zamieszczona na Portalu lub Forum jest bezprawna i narusza jej prawa, osoba ta powinna skorzystać z dostępnego Formularza wypełnić go, następnie wydrukować, podpisać własnoręcznie i wysłać pocztą lub kurierem przesyłką poleconą na adres Usługodawcy - wpisany w Formularzu zawiadomienia.
 2. Podanie danych wraz ze zwięzłym uzasadnieniem wiadomości wskazanych w Formularzu zawiadomienia jest konieczne do potraktowania takiego zawiadomienia jako wiarygodnego i mogącego wywoływać uzasadnioną reakcję Usługodawcy - w postaci podjęcia działań mających na celu zablokowanie informacji mogących posiadać charakter bezprawny.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje Użytkowników od daty jego opublikowania.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania.
Losowy wątek na Forum
Kto za Starostą Marzenę Dębniak?, Gość, 2022-11-02, 14:00

- Reklama -
- Ogłoszenie społeczne -

- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -
- Reklama -

Losowa firma:
Magdalena Bęben Design
Branża: Biura projektowe
Dodaj firmę