Ostrowiec Świętokrzyski - Widok na fragment miasta

Ostrowiec Świętokrzyski www.ostrowiecnr1.pl

Szukaj
Właściciel portalu


- Reklama -

Logowanie

- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -
Zaloguj się, aby zbaczyć, kto jest teraz on-line.
Aktualna sonda
Czy w Ostrowcu Św. powinno się zlikwidować straż miejską?
Aby skorzystać
z mailingu, wpisz...
Korzystając z Portalu zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

O Ostrowcu

Środowisko geograficzne
Szata roślinna
Czy to jeszcze media?
Podział geobotaniczny Polski W. Szafera obszar Ostrowca i  okolic zalicza do Pasa Wyżyn Środkowych - Okręgu Sandomiersko-Opatowskiego, a  jego część znajduje się w  obszarze Krajobrazu Chronionego Doliny Kamiennej. W  pobliżu Ostrowca przebiegają ważne europejskie granice zasięgu niektórych roślin np.:
- granica zachodnia zasięgu wiśni karłowatej,
- granica północna zasięgu jawora,
- granica wschodnia zasięgu cisa pospolitego.

Na północ od miasta znajduje się duży kompleks leśny ciągnący się od Grzybowej Góry po Bałtów, Rudę Kościelną i  Podgrodzie o  długości prawie 40 km. W  zachodniej części nosi on nazwę Lasów Starachowickich lub Iłżeckich. Ten zwarty kompleks leśny został miejscami poprzerywany rozwojem osadnictwa np. w  okolicach Sarnówka, Karczmy Miłkowskiej, Sudołu. Na południe od doliny Kamiennej niewielkie płaty lasów zachowały się w  pobliżu Ruszkowa-Czerwonej Góry, Dołów Opacich, Kunowa (na tzw. Bukowskiej Górze) oraz koło Bodzechowa (Lisiny Bodzechowskie). Pozostały teren wykorzystywany jest pod intensywną działalność rolniczą.

W drzewostanie lasów przeważa sosna, ponadto w  większej ilości występują: świerk, modrzew, jodła, dąb, brzoza, grab. Pod względem siedliskowym lasy można podzielić na trzy rodzaje: bór mieszany świeży, bór naturalny sosnowy, las mieszany.

Bór mieszany świeży stanowią drzewostany brzozowo-dębowe o  podstawowym składzie gatunkowym: sosna, dąb, brzoza. Pozostałe gatunki drzew to: modrzew, grab, oraz krzewy: jałowiec, berberys, kruszyna, tarnina, trzemielina.

Naturalne lasy sosnowe występują na glebach bielicowych m.in. w  okolicy Wymysłowa, Janika, Karczmy Miłkowskiej, Sarnówka i  Sudołu. Najczęściej spotykane gatunki roślin to: borówka, malina, zawilec, dzika róża, brusznica, przylaszczka.

Las mieszany porasta gleby o  drzewostanie jodłowo-dębowym i  sosnowym. Ponadto występują w  nim: brzoza, osika, wierzba, grab, a  w poszyciu: jałowiec, kruszyna, tarnina, w  runie zaś: wrzos, fiołek, orlica, pięciornik. Las ten występuje m.in. w  okolicy Bałtowa, Krzemionek Opatowskich, Maksymilianowa.

W lasach położonych na północ od doliny Kamiennej spotkać można rzadkie i  chronione rośliny: wawrzynek główkowaty, zawilec wielokwiatowy, len złocisty, aster gawędka. W  borach mieszanych rzadko spotykany jest storczyk i  wisienka stepowa. Osobliwością florystyczną są murawy i  zarośla kseotermiczne ze stepową ostnicą Jana. Na lessowych glebach Wyżyny Opatowskiej na prawym zboczu doliny Kamiennej w  pobliżu Bodzechowa zachowały się resztki lasu lipowo-grabowego (grąd wysoki) z  udziałem dębu, sosny, wiązu, osiki, jaworu. Występują tu rzadkie i  chronione rośliny, takie jak: tojad dziobaty, tojad mołdawski, pluskawica europejska oraz dzwonecznik wonny. Na terenie tym utworzono w  1959  roku rezerwat leśny o  powierzchni 36,59 ha i  nazwany jest Lisinami Bodzechowskimi. Las mieszany o  charakterze pierwotnym porasta tu jary i  wąwozy lessowe. Na stokach wąwozów zachowały się fragmenty roślinności stepowej, m.in. wiśnia karłowata, której największe stanowiska występują poza Lisinami w  pobliżu miejscowości Szewna i  Chmielów. Dużą wartością przyrodniczo-dydaktyczną posiada rezerwat leśny "Modrzewie" w  Bałtowie. Ma on powierzchnię 5,08 ha, utworzony został w  1971  r. w  celu zachowania fragmentu zespołu leśnego o  charakterze pierwotnym z  udziałem modrzewia polskiego. Jest to rezerwat częściowy, obejmuje m.in. wąwóz lessowy o  głębokości dochodzącej do 20 m i  pobliski teren, którym jest w  większości zachodnie zbocze doliny Kamiennej. Występuje tu las o  charakterze drzewostanu mieszanego (grąd wysoki) dębowo-lipowego z  udziałem sosny, świerka i  brzozy. Występujące tu modrzewie stanowią okazy ponad 100-letnie. Niektóre dęby liczą około 200  lat.

Na omawianym obszarze występują w  dużej ilości łąki, przeważnie w  dolinach rzek. Wyróżniamy dwa typy łąk: łęgi i  łąki bagienne. W  składzie gatunkowym łęgów występują: trawy, koniczyna biała i  czerwona.

Poza wymienionymi kompleksami roślinności występuje duża ilość zieleni urządzonej w  postaci parków i  zieleńców. Powierzchnia zieleni urządzonej na terenie miasta wynosi ponad 50 ha. Lasy komunalne, parki i  urządzone tereny zielone stanowią około 15% obszaru miasta. Na zieleń parkową składają się:
- park śródmiejski o  powierzchni 11,6 ha, który utworzony został w  1926  r. Spełnia on funkcję parku ogólnomiejskiego. W  drzewostanie dominują: wierzby, osiki, dęby i  kasztanowce,
- park XXV-lecia PRL o  powierzchni 3,5 ha, który został utworzony w  1960  r. Przeważa w  nim drzewostan dębów, klonów, wierzb i  topoli,
- Park fabryczny powstał po zakończeniu wojny polsko- rosyjskiej, a  jego lokalizacją i  organizacją zajmowali się inżynierowie Stefan Jarkowski i  Witold Gierdziejewski. Wielkie otwarcie, połączone z  inauguracyjnym koncertem orkiestry dętej straży pożarnej, odbyło się w  roku 1923. Pierwszymi ogrodnikami byli Jan Szwajkowski, Stanisław Loranty, Józef Woźnicki i  Jan Strugalski. Najdłużej pracował Stanisław Włostowski, którego syn Wacław jest autorem biuletynu „Klimkiewiczów w  moich wspomnieniach”, wydanego w  1993  roku. W  drzewostanie przeważają: brzozy, kasztanowce, modrzewie, tuje. Teraz (2007) jest modernizowany i  nasadzany nową szatą roślinną.
Ocenia się, że Ostrowiec posiada znaczącą ilość zieleni miejskiej i  osiedlowej.

Nasz piękny Ostrowiec Św.
Jedynym pomnikiem przyrody na terenie Ostrowca jest dąb szypułkowy znajdujący się obok kierkutu, ustanowiony jako pomnik w  1989  r. Obwód jego wynosi 430 cm, wysokość 25 m, a  wiek około 300  lat.
Źródło:
  1. Ostrowiec Świętokrzyski - monografia historyczna miasta, pod red. W. Kotasiaka, Wyd. Muzeum Historyczno-Archeologicznego w  Ostrowcu Św., Ostrowiec Św., 1997
  2. Z obserwacji w  dn. 06.08.2007
  3. Cytat z  artykułu w  Wiadomościach Świętokrzyskich- Reklama -
- Ogłoszenie społeczne -

- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -
- Reklama -