Ostrowiec Świętokrzyski - Widok na fragment miasta

Ostrowiec Świętokrzyski www.ostrowiecnr1.pl

Szukaj
Właściciel portalu


Logowanie

Zaloguj się, aby zbaczyć, kto jest teraz on-line.
Aktualna sonda
Który z pomysłów na zagospodarowanie terenu po bazie MPK najlepiej Ci odpowiada
Aby skorzystać
z mailingu, wpisz...
Korzystając z Portalu zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z Polityką Prywatności.

Szczepić czy nie szczepić?

Ilość postów: 3920 | Odsłon: 117638 | Najnowszy post | Post rozpoczynający
            • Post nadrzędny dla poniższego posta o numerze 3525

             Odp.: Szczepić czy nie szczepić?

             Lekarze w Polsce nie zgłaszają niepożądanych odczynów poszczepiennych - i to jest fakt, z którym nie polemizuje nawet tak uznany autorytet, jak doktor Grzesiowski.

             Doktor Grzesiowski nie polemizuje, tylko przystępnym językiem wyjaśnia przyczyny tego zjawiska przyznając, że lekarze po prostu "wolą nie mieć problemów".

             Wiec co nam daje informacja, że w roku 2017 zgłoszono 11 ciężkich NOP-ów?

             Nic nam nie daje, bo wiemy, że nieznana liczba ciężkich NOP-ów nie została zgłoszona przez lekarzy, którzy "wolą nie mieć problemów".

             https://szczepienie.info/dlaczego-lekarze-nie-zglaszaja-nop/

             Gość
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Szczepić czy nie szczepić?

             Chcecie się dowiedzieć, jak PZH odpowiada Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu na moją skargę po odmowie udzielenia mi informacji, ile NOP-ów w roku 2017 zakwalifikowali jako NOP, bo stwierdzili związek przyczynowo-skutkowy ze szczepieniem? :)

             Dziś przyszło wezwanie z sądu do uiszczenia opłaty (200zł) za skargę i przy okazji w kopercie była właśnie odpowiedź PZH.

             https://szczepienie.info/zwiazek-przyczynowo-skutkowy-nop-ze-szczepieniem-odpowiedz-pzh-na-skarge-do-wsa/

             Gość
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Szczepić czy nie szczepić?

             PISZEMY WSZYSCY DO WOJEWODY ŚLĄSKIEGO! Potrzebne jest Wasze wsparcie!

             Chodzi o wyrok WSA w Gliwicach (III SA/Gl 489/19) dotyczący uchwały o przedszkolach dyskryminującej nieszczepione dzieci.

             24 stycznia 2019 roku Rada Miasta Częstochowy podjęła uchwałę nr 59.V.2019, w której ustaliła konkretną liczbę punktów przyznawaną podczas rekrutacji za szczepienie dziecka (plik PDF do pobrania ze strony niżej):

             http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2019/802/

             My tu publikowaliśmy wniosek do Wojewody Śląskiego o unieważnienie tej uchwały. Sporo osób wysłało ją. Wojewoda unieważnił uchwałę rozstrzygnięciem nadzorczym DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.1781 (PDF do pobrania z uzasadnienie z linka poniżej):

             http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2019/1781/

             Rada Miasta Częstochowy na sesji przegłosowała, żeby decyzję Wojewody zaskarżyć do WSA. Posiedzenie WSA w Gliwicach było 6 sierpnia 2019 roku i na ten moment nie znamy uzasadnienia (jak się pojawi wyrok, dam tu linka), jedynie informacja: III SA/Gl 489/19, „Uchylono zaskarżony akt.

             Zasądzono zwrot kosztów postępowania.”. Czyli sąd uchylił Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego.

             My w tym momencie nie możemy nic zrobić, gdyż nie jesteśmy stroną sprawy. Wojewoda ma 30 dni na ewentualne odwołanie się. Ale czy to zrobi? Nie wiemy. Padł pomysł, by zrobić zmasowaną akcję pisania do niego w tej sprawie, by pokazać, jak duże jest zainteresowanie sprawą.

             Korzystając z jego uzasadnienia w rozstrzygnięciu nadzorczym, uzupełniając pewne informacje (szczególnie o RODO), przygotowałam pismo (dzięki Łukasz Baster za pomoc i Małgorzata Goldstein za sprawdzenie), które każdy z nas może wysłać do Wojewody i tu bardzo prosimy o wsparcie w tej akcji! Jak teraz ten wyrok zostanie – będzie większa fala kolejnych uchwał dyskryminujących nasze dzieci w Polsce.

             Wklejam tu niżej treść pisma. Wrzucę też to pismo jako doc i PDF w pliki grupy i dam linki – może komuś będzie tak wygodniej. Adres Wojewody jest w piśmie, jeśli ktos chce poleconym wysłać. Mailowo wysyłamy na adres: bok@katowice.uw.gov.pl lub wojewoda@katowice.uw.gov.pl

             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

             Szanowny Pan Jarosław Wieczorek

             Wojewoda Śląski

             ul. Jagiellońska 25

             40-032 Katowice

             Piszę w sprawie wyroku III SA/GI 489/19 WSA w Gliwicach z dnia 6 sierpnia 2019 roku wydanego w sprawie uchwały Nr 59.V.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Częstochowa. Pan Wojewoda unieważnił wymienioną wyżej uchwałę – Rozstrzygnięcie Nadzorcze NR NPII.4131.1.131.2019 Wojewody Śląskiego z dnia 28 lutego 2019 r. Rada Miasta Częstochowy zaskarżyła decyzję Pana Wojewody do WSA w Gliwicach. Wyrok w tej sprawie zapadł 6 sierpnia 2019 roku – WSA uchyliło Rozstrzygnięcie Nadzorcze unieważniające uchwałę.

             Wobec powyższego prosimy o udzielenie informacji, czy Pan Wojewoda odwoła się od decyzji WSA w Gliwicach do wyższej instancji? Pragnę podkreślić, że przedmiotowa uchwała jest niezgodna z prawem i Rozstrzygnięcie Nadzorcze uchylające ją jest zasadne. Wobec powyższego uważam, że słuszne by było odwołanie się od wyroku WSA w Gliwicach uchylającego Rozstrzygnięcie Nadzorcze do wyższej instancji.

             Pragnę również dodać, że o wyroku III SA/GI 489/19 WSA w Gliwicach z dnia 6 sierpnia 2019 roku został poinformowany europejski organ ochrony danych osobowych w osobie Pana Kruegera wraz z Panem Timmermansem, w związku z czym Data Protection Officer w Komisji Europejskiej wszczął postępowanie wyjaśniające w tej sprawie jako organ nadrzędny UODO w związku z wyrokiem WSA w Gliwicach sprzecznym z prawem europejskim.

             Przypomnę, że na mocy:

             - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 91,

             - Konstytucja RP,

             - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

             - RODO – Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

             - Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

             - IV SA/GI 748/15 – Wyrok WSA w Gliwicach,

             - treści uchwały,

             wnoszono o stwierdzenie nieważności ww. uchwały przez Pana Wojewodę. Pan Wojewoda unieważnił w całości uchwałę Nr 59.V.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 stycznia 2019 r. Rozstrzygnięciem Nadzorczym nr NPII.4131.1.139.2019 z dnia 28 lutego 2019 r. (DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.1782).

             Przedmiotowa uchwała o niemal identycznej treści i znaczeniu prawnym została już

             w przeszłości orzeczona jako niezgodna z ogromną liczbą przepisów prawa wymienionych

             w uzasadnieniu przywołanego wyroku IV SA/GI 748/15 wydanego przez WSA w Gliwicach.

             W punkcie 2 załącznika do uchwały Nr 59.V.2019 z 24 stycznia 2019 r. Rada Miasta Częstochowa postanowiła przyznać, podczas rekrutacji do publicznego przedszkola na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 20 punktów dziecku poddanemu obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w Rozporządzeniu ministra w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub dziecku, u którego lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego, po przedstawieniu oświadczenia o odbyciu obowiązkowych szczepień lub długotrwałym odroczeniu.

             Przedmiotową uchwałę należy uznać jako podjętą z istotnym naruszeniem ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 32 Konstytucji RP.

             W odróżnieniu od wyroku WSA w Gliwicach z 2015 roku dane wrażliwe, a takimi są dane o stanie zdrowia, zostały objęte większą, ściślejszą ochroną poprzez ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO). Mianowicie nie można żądać na podstawie uchwały dostępu do danych wrażliwych chronionych aktem prawnym wyższego rzędu. Ustawa o ochronie danych osobowych mówi, że legalne są tylko szczegółowe i precyzyjne zapisy. Jeśli Rada Miasta chce użyć danych o szczepieniach (każde naruszenie danych chronionych tajemnicą lekarską jest działaniem na szkodę obywatela) na etapie rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, musi być specjalny rejestr w ustawie zgodny z art.23 ustawy o ochronie danych osobowych (RODO). Żadna ustawa nie zawiera zapisów niezbędnych wg art. 23 RODO: „2. W szczególności akt prawny, o którym mowa w ust. 1, musi zawierać szczegółowe przepisy przynajmniej – w stosownym przypadku – o: a) celach przetwarzania lub kategorii przetwarzania; b) kategoriach danych osobowych; c) zakresie wprowadzonych ograniczeń; d) zabezpieczeniach zapobiegających nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu; e) określeniu administratora lub kategorii administratorów; f) okresach przechowywania oraz mających zastosowanie zabezpieczeniach z uwzględnieniem charakteru, zakresu i celów przetwarzania lub kategorii przetwarzania; g) ryzykach naruszenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą; oraz h) prawie osób, których dane dotyczą, do uzyskania informacji o ograniczeniach, o ile nie narusza to celu ograniczenia.” A więc uchwała jest sprzeczna z prawem europejskim.

             Pan Wojewoda zwrócił uwagę na treść art. 23 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta

             i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z tym przepisem dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ochronie określonej zarówno w tej ustawie, jak również w przepisach odrębnych. Zatem wszelkie dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ścisłej ochronie jako dane wrażliwe i udostępniane mogą być tylko w enumeratywnie wymienionych przypadkach, określonych aktem rangi ustawowej, np. art. 26 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Nie istnieje możliwość wyłączenia ochrony tych danych aktem prawa miejscowego. Zatem konieczność przedstawienia oświadczenia o odbytych obowiązkowych szczepieniach przez dzieci, jako jedno z kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w żadnym wypadku nie wypełnia ustawowych przesłanek dających możliwość wyłączenia ochrony tych danych wrażliwych. Gromadzenie przez przedszkola/oddziały przedszkolne danych o szczepieniach kandydatów oznaczałoby tworzenie bazy danych wrażliwych, do przetwarzania których podmioty te nie są uprawnione. Bez znaczenia będzie w tym przypadku pozostawało, czy dane o spełnieniu przez dziecko przystępujące do rekrutacji do przedszkola obowiązku szczepień ochronnych zawarte będą w przedłożonym przez rodziców zaświadczeniu lekarskim, czy też w złożonym przez nich oświadczeniu. Nadal będą to dane wrażliwe, do przetwarzania których brak jest podstaw prawnych.

             Pan Wojewoda zauważył również, że przepisy art. 131 ustawy - Prawo oświatowe regulują zasady przyjmowania kandydatów do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu w danym przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego nadal pozostają wolne miejsca, na które można przyjąć kolejnych kandydatów, przeprowadzany jest drugi etap rekrutacji. W jego trakcie brane są pod uwagę kryteria ustalone w uchwale przez organ prowadzący. Tym samym upoważnienie dla rady gminy do określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wynika z art. 131 ust. 6 Prawa oświatowego. Zostało tam wskazane, że na drugim etapie rekrutacji mają być brane pod uwagę kryteria uwzględniające zapewnienie pełnej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny (zwłaszcza konieczność pogodzenia przez rodziców lub rodzica samotnie wychowującego obowiązków zawodowych z obowiązkami rodzinnymi) oraz lokalnych potrzeb społecznych. Generalnie gmina - jako podmiot samodzielny - posiada pewną dowolność w ustalaniu kryteriów rekrutacyjnych do przedszkoli publicznych. Niemniej jednak, w całej tej dowolności organ prowadzący nie może pomijać powyżej wskazanych przesłanek ustawowych.

             Jak Pan Wojewoda zauważył, kryterium określone w pkt 2 załącznika do przedmiotowej uchwały w żaden sposób nie spełnia przesłanek ustawowych. Trudno bowiem uznać, że oświadczenie o odbyciu obowiązkowych szczepień przez dziecko lub ich długotrwałe odroczenie ma na celu uwzględnienie potrzeb dziecka ubiegającego się o miejsce w przedszkolu, czy też potrzeb jego rodziny. Kwestia ta nie może być też rozpatrywana w kategorii lokalnych potrzeb społecznych.

             Pan Wojewoda podkreślił fakt, że zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi - osoby przebywające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej są obowiązane do poddawania się szczepieniom ochronnym. W przypadku uchylania się od tego obowiązku odpowiednie organy mają zastosować procedurę egzekucyjną przewidzianą przepisami prawa. Z tego też powodu Rada Miasta Częstochowy nie ma żadnych podstaw prawnych do stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących na terenie tej gminy, dotyczących i związanych z obowiązkiem poddawania się szczepieniom ochronnym.

             Według Pana Wojewody przedmiotowa uchwała w sposób nieuzasadniony różnicuje dzieci ubiegające się o miejsce w przedszkolu, w kontekście realizacji ustawowego obowiązku poddania się szczepieniom ochronnym, co powinno zostać potraktowane jako naruszenie konstytucyjnej zasady równości wobec prawa wynikającej z art. 32 Konstytucji RP.

             Oceniając przedmiotową uchwałę Pan Wojewoda również zauważył, że wpisów potwierdzających wykonanie szczepienia ochronnego dokonuje się w dokumentacji medycznej osoby szczepionej (art. 17 ust. 8 pkt 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi), zaś zgodnie z art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), „zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby”. Przewidziano także wyłączenia od powyższej zasady w ust. 2 tego przepisu, jednakże żadne z nich nie przewiduje możliwości stanowienia uchwałą rady gminy o konieczności podawania informacji o odbytych obowiązkowych szczepieniach dziecka na etapie rekrutacji do przedszkola. Tylko bowiem przepis szczególny innej ustawy może zezwolić na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą, jednocześnie musi stworzyć pełne gwarancje ochrony tych danych.

             Pan Wojewoda zauważył też, że zakaz przetwarzania danych wrażliwych, jakimi niewątpliwie są informacje o odbytych obowiązkowych szczepieniach dziecka, stanowi przejaw konstytucyjnej zasady ochrony prywatności (art. 51 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej). Wszelkie zatem działania, mające na celu uzyskanie tych danych w sposób nieuprawniony, będą naruszać art. 51 Konstytucji RP.

             Wprowadzenie warunku przyjęcia dziecka do przedszkola polegającego na przedłożeniu oświadczenia, że dziecko poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub zostało z tego obowiązku zwolnione z przyczyn zdrowotnych ma w istocie na celu wyegzekwowanie obowiązku poddania dzieci szczepieniom, a więc obowiązku wynikającego z ustawy o chorobach zakaźnych. Natomiast ustawa – Prawo oświatowe, nie może być w tym celu wykorzystywana, gdyż ustawa ta służy innym celom. Zatem żądanie wskazanych w uchwale danych wykracza poza potrzeby wynikające z celu ich zbierania i przetwarzania określonego w ustawie - Prawo oświatowe. Pan Wojewoda podziela stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wyrażone w wyroku z dnia 26 października 2015 r. sygn. akt IV SA/Gl 748/15, że rekrutacja do przedszkoli nie może zastępować narzędzi służących do wyegzekwowania ustawowego obowiązku szczepienia dzieci.

             Mając na uwadze powyższe argumenty Pana Wojewody i moje, proszę Pana Wojewodę o podjęcie słusznej decyzji i odwołanie się od wyroku WSA w Gliwicach uchylające Rozstrzygnięcie Nadzorcze unieważniające ww. uchwałę do wyższej instancji.

             Z poważaniem

             ............................................

             (podpis)

             Gość
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Szczepić czy nie szczepić?

             antek, znowu cię poniosło.

             Gość
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Szczepić czy nie szczepić?

             Gość
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Szczepić czy nie szczepić?

             Oto i słynna umowa GIS-PZH, na podstawie której PZH - jak sam twierdzi - zmienia sobie kwalifikację NOP uznając, że zgon kilka dni po szczepieniu, to nie NOP (czyli nazywając rzeczy po imieniu: na podstawie której PZH fałszuje statystyki NOP).

             Ta sama umowa, której PZH tak bardzo nie chciał pokazać, że robił wszystko, aby jej nie pokazać.

             Ale na szczęście GIS nie miał problemu z jej pokazaniem, więc możemy ją sobie przeczytać, aby się dowiedzieć, że... nie ma w niej oczywiście ani słowa o tym, jakoby PZH na jej podstawie mógł sobie weryfikować zgłoszenia NOP i zmieniać ich kwalifikację.

             I teraz już wiadomo, dlaczego PZH tak bardzo nie chciał tej umowy nam pokazać...

             Ja na ich miejscu też bym nie chciał... :)

             Gość
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Szczepić czy nie szczepić?

             Gość
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Szczepić czy nie szczepić?

             43-letnia kobieta, matka trójki dzieci, umiera w wyniku powikłań po odrze.

             Czyżby nieszczepiona?

             Wręcz przeciwnie - szczepiona. Jedną dawką...

             No to ilu dorosłych Polaków, zaszczepionych przeciw odrze tylko jedną dawką, już wkrótce umrze w podobny sposób?

             Kogo jest w Polsce więcej: dzieci "uchylających się", które nie otrzymały ani jednej dawki MMR, czy może raczej dorosłych, u których jednodawkowa, poszczepienna odporność z dzieciństwa już dawno wygasła?

             Czy to nie jest paradoks, że dorośli, w tym także i lekarze (!!!), zamiast się regularnie doszczepiać, tchórzliwie chowają się za plecami własnych i cudzych dzieci, oczekując, że te dzieci będą zaszczepione, aby oni sami mogli czuć się bezpieczni?

             No bo od kogo odrą zarazi się noworodek, jeśli wszyscy dorośli wokół niego będą po dwóch dawkach MMR?

             Od kogo odrą zarazi się osoba, która nie może się szczepić, jeśli wszyscy dorośli wokół niej będą po dwóch dawkach MMR?

             https://szczepienie.info/ilu-doroslych-polakow-niedlugo-umrze-na-odre/?fbclid=IwAR2MqIwKrZzg4nMoNZ9b0Pif1msmHBe2mTsfiLPetPNmY8hD8C3wW0GdeFk

             Gość
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Szczepić czy nie szczepić?

             I dlatego trzeba się szczepić.

             Gość
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Szczepić czy nie szczepić?

             oczywiście że nie wolno się szczepić

             Gość
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Szczepić czy nie szczepić?

             W jakim zakątku Afryki mieszkasz?

             Gość
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Szczepić czy nie szczepić?

             ale co to ma.do rzeczy?

             Gość
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Szczepić czy nie szczepić?

             Dzieci tam w Afryce chyba są bardziej wyedukowane na temat szkodliwości szczepień bo gdy dotarła informacja, że mają być w szkole szczepienia jakiejś nowej szczepionki przeciwko małpiej ospie to dzieci zaczęły uciekać ze szkoły jakby bomba wybuchła, a rodzice przyjeżdżali po nie ….. A gdyby u nas w szkołach były szczepienia to dzieci poszłyby po nie jak potulne baranki, oprócz tych co są oczywiście wyedukowane ;)

             https://www.healthnutnews.com/children-stampede-scale-high-fences-at-school-to-escape-alleged-forced-vaccinations/

             Gość
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Post nadrzędny dla poniższego posta o numerze 3539

             Odp.: Szczepić czy nie szczepić?

             Był wniosek o informację publiczną - dla ilu spośród 3535 zgłoszeń NOP zakwalifikowanych przez PZH jako NOP w roku 2017 PZH stwierdził związek przyczynowy ze szczepieniem.

             Była "odpowiedź" PZH, ale na pytanie inne niż to, które zostało zadane. :)

             Więc jest skarga do WSA.

             Była też już "odpowiedź" PZH na tę skargę - znowu na inne pytanie, niż zawarte we wniosku.

             To teraz musi być odpowiedź na "odpowiedź" PZH przesłaną do Sądu.

             Czy Sąd weźmie to pod uwagę? Nie wiem, ale próbować trzeba. :)

             https://szczepienie.info/skarga-na-bezczynnosc-pzh-odpowiedz-na-wyjasnienia-pzh-przeslane-do-sadu/

             Gość
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Post nadrzędny dla poniższego posta o numerze 3540

             Odp.: Szczepić czy nie szczepić?

             Jedna z naszych koleżanek pozwoliła się podzielić opisem swojej wizyty u lekarza. Jak widzicie to standard, że lekarz nie chce wpisać prawdy w dokumentacji. Rozmowa bardzo konkretna i wręcz książkowa dlatego wrzucam tutaj opis dla innych rodziców jak powinno się realizować zapisy prawne.

             "(...)

             -Ma Pan pomysł jak szczepić mojego syna?

             -no łatwiej by było jakby Pani wykupiła szczepionke skojarzona, mialby jedno wklucie, a tak musi mieć 4

             -a moglibysmy to jakoś rozdzielic? Wolalabym szczepić jednym preparatem na jednej wizycie.

             -dobrze, możemy tak zrobić. Od czego chciałaby pani zacząć?

             -dtp

             -dobrze, zbadam dziecko

             -nie widzę przeciwwskazan

             -dobrze, poprosze chpl

             -(dostałam ulotke) jak Pan wykluczyl nadwrazliwosc na wodorotlenek aluminium, tiomersal, sodu chlorek...?

             -nie da się tego wykluczyć, nie mam jak tego udowodnić ale nadwrażliwość występuje bardzo rzadko

             -art 17 uzzz i RMZ mowi o tym ze trzeba wykluczyć przeciwwskazania, a nadwrażliwości nimi są

             -ale skąd mam wiedzieć czy Pani dziecko jest nadwrazliwe czy nie

             -ustawa mowi ze jesli pan nie potrafi wykluczyć przeciwwskazań to trzeba wystawic skierowanie do kogoś kto będzie potrafił je wykluczyć, nie wiem, może do alergologa

             -proszę panią ja jestem alergologiem i nie ma takich badań żeby wykluczyć te nadwrażliwości

             -więc na jakiej podstawie zakwalifikował Pan moje dziecko do szczepienia?

             -widzę, że jest zdrowy, więc się kwalifikuje

             -ale nie wykluczyl pan przeciwwskazań zgodnie z ustawa. Jak Pan nie potrafi to proszę wystawić stosowne skierowanie do kogoś kto potrafi, nie wiem moze poradnia szczepień

             -bardzo proszę, wystawie pani może tam zaproponują pani jakis cykl szczepień, bo my tu do porozumienia nie dojdziemy

             Pielęgniarka

             -odmawia pani szczepień?

             -nie, ja sie zgadzam po wykluczeniu przeciwwskazań

             Dalej rozmowa z lekarzem

             -wpisalem ze nie widze przeciwwskazań do szczepień w zaświadczeniu i ze pani odmowila szczepień

             -to nieprawda bo ja się zgadzam na szczepienie, jeśli pan tak wpisal to poswiadczenie nieprawdy a to przestępstwo

             -proszę pani, nie chce Pani urazic ale może lepiej jak Pani zmieni lekarza bo widze ze ciężko będzie nam współpracować

             -no bo pan uchyla sie od swojego ustawowego obowiązku jakim jest wykluczenie przeciwwskazań

             -nie, ja dziecko zakwalifikowalem do szczepienia, to pani ich odmawia a ja mam takie ustawowe prawo ze gdy nie ma sytuacji zagrożenia życia to mogę odmówić przyjęcia pani dziecka

             -dobrze, niech więc pan odmawia tylko na pismie to poproszę

             (Lekarz spojrzał spod byka ale nic juz nie powiedział)

             Dał skierowanie a po dokumentację tzn zaświadczenie o badaniu mam przyjść jutro"

             Dla testu postawicie siebie na miejscu koleżanki i zastanówcie się czy dalibyście sobie radę w takiej sytuacji.

             Gość
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Szczepić czy nie szczepić?

             Bohaterem dnia wczorajszego był pewien anonimowy lekarz, który najpierw napisał, że nie stwierdza u dziecka przeciwwskazań, więc kwalifikuje to dziecko do szczepienia, a potem oświadczył, że nie jest w stanie tych przeciwwskazań wykluczyć. ????‍♂️

             Dziś bohaterem dnia jest pewien nieanonimowy Lekarz Łukasz Durajski, który twierdzi, że celem badania kwalifikacyjnego jest "wykrycie ewentualnych przeciwwskazań", pomimo że w ustawie przecież "jak wół" stoi, że celem badania kwalifikacyjnego jest "wykluczenie przeciwwskazań" - i to bynajmniej nie "ewentualnych".

             Różnica między dzisiejszym i wczorajszym bohaterem jest taka, że ten wczorajszy przebywa sobie skromnie w zaciszu swojego prowincjonalnego gabineciku, a ten drugi staje się powoli niestety opiniotwórczym celebrytą biegającym od jednej do drugiej kamery, pełniąc przy okazji całkiem odpowiedzialną funkcję Przewodniczącego Zespołu ds. Szczepień Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

             A jeśli biegający od kamery do kamery celebryta, Przewodniczący Zespołu ds. Szczepień Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie pisze na swoim blogu, że celem badania kwalifikacyjnego jest "wykrycie ewentualnych przeciwwskazań" pomimo że ustawa nakazuje mu wykluczyć przeciwwskazania (i to bynajmniej nie "ewentualne"), to trzeba o tym głośno informować, co niniejszym czynię licząc na liczne udostępnienia tego posta. :)

             https://szczepienie.info/lekarz-lukasz-durajski-badanie-kwalifikacyjne/

             Gość_antek
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Szczepić czy nie szczepić?

             Państwowy Zakład Higieny wprowadza w błąd mylnie informując, jakoby celem badania kwalifikacyjnego przed szczepieniem było "wykrycie ewentualnych przeciwwskazań", podczas gdy, jak wiadomo, celem jest WYKLUCZENIE przeciwwskazań, a nie ich wykrycie.

             Intencji PZH możemy się jedynie domyślać, a jedną z ofiar tej dezinformacji jest lekarz Durajski, który na swój blog radośnie przekopiował te "rewelacje" PZH niemal bez żadnych zmian.

             Poprośmy więc grzecznie dyrektora PZH, aby przestał wprowadzać w błąd i skorygował treść strony internetowej PZH.

             https://szczepienie.info/pzh-wprowadza-w-blad-petycja/

             Gość
             Zgłoś
             Odpowiedz
1234 ... 191192194196197 ... 215216217218
Przejdź do strony nr
27 postów w tym wątku zostało wyłączonych z wyświetlania ze względu na sprzeczność z Zasadami Forum lub czasowo. Możesz wyświetlić wątek wraz z tymi postami. W tym wątku znajdują się 6 postów, które oczekują na weryfikację (m.in. sprawdzenie, czy są zgodne z Zasadami Forum; możesz wyświetlić wątek wraz z tymi postami).

- Ogłoszenie społeczne -

- Reklama -

Losowa firma:
DRUK- TECHNIKA
Branża: Biurowe artykuły
Dodaj firmę