Ostrowiec Świętokrzyski - Widok na fragment miasta

Ostrowiec Świętokrzyski www.ostrowiecnr1.pl

Szukaj
Właściciel portalu

- Reklama -
Logowanie

- Reklama -
Zaloguj się, aby zbaczyć, kto jest teraz on-line.
Aktualna sonda
Czy w Ostrowcu brakuje pubu? Lokalu z piwem i innymi alkoholami czy w innym stylu np, multitap, piwa kraftowe itd.
Aby skorzystać
z mailingu, wpisz...
Korzystając z Portalu zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z Polityką Prywatności.

MOPS - jakimi kryteriami się kierują żądając dokumentów?

Ilość postów: 6 | Odsłon: 2032 | Najnowszy post
 • MOPS - jakimi kryteriami się kierują żądając dokumentów?

  Czy zna ktoś uregulowania prawne jakimi kieruje sie MOPS w ostrowcu żądając odemnie dokumentów i innych zaświadczeń do świadczeń rodzinnych. zastanawiam się skąd to biorą!!! (interesujom mnie Ustawy itp)

  Gość_m&m
  Zgłoś
  Odpowiedz
  • Odp.: MOPS - jakimi kryteriami się kierują żądając dokumentów?

   A nie możesz bezpośrednio u źródła? zażądaj w mopsie podstawy prawnej i po sprawie.

   Gość
   Zgłoś
   Odpowiedz
  • Post nadrzędny dla poniższego tego posta o numerze 3

   Odp.: MOPS - jakimi kryteriami się kierują żądając dokumentów?

   .08.2010

   DO WNIOSKU O ZASIŁEK RODZINNY NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

   1. uwierzytelnioną kopię dowodu osobistego osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny;

   2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka/dzieci, na które przyznany będzie zasiłek rodzinny;

   3. orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;

   4. zaświadczenie szkoły, w przypadku gdy dziecko ukończyło szkołę gimnazjalną;

   5. zaświadczenie szkoły wyższej, w przypadku osoby uczącej się lub legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej;

   6. zaświadczenie lub oświadczenie stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio;

   a) zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy czyli za 2009 r. Jeżeli dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych;

   b) oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy czyli za 2009 rok jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

   c) oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym, poprzedzającym okres zasiłkowy, roku 2009, lub innego dochodu nie podlegającego opodatkowaniu;

   d) zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, czyli w roku 2009;

   e) przekaz lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

   f) kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenia komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów;

   g) zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

   h) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczna wysokość utraconego dochodu;

   i) dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca uzyskanego przez członka rodziny;

   7. informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka;

   8. kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisów wyroków zasadzających alimenty, w przypadku osoby uczącej się;

   9. kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

   10. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec jest nieznany;

   11. odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego;

   12. orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;

   13. zaświadczenie z urzędu skarbowego za 2009 rok dzieci, dotyczy też uczących się, jeżeli w ubiegłym roku mieli ukończone 18 lat.

   Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlop wychowawczego składa wniosek o zasiłek rodzinny.

   do wniosku należy dołączyć:

   1. zaświadczenie pracodawcy o udzielenie urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony;

   2. zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do zasiłku;

   3. zaświadczenie organu emerytalno-rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczenia społecznego;

   4. zaświadczenie lekarza zalecające przybywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych w żłobku albo w przedszkolu.

   Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

   do wniosku należy dołączyć:

   1. kopie skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub

   2. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany;

   3. odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego.

   Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

   do wniosku należy dołączyć:

   1. dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot publiczny;

   2. zaświadczenie szkoły;

   3. oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.

   Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

   do wniosku należy dołączyć:

   1. orzeczenie o niepełnosprawności albo

   2. orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności, albo

   3. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

   4. uwierzytelnioną kopie dowodu osobistego osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny.

   Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

   do wniosku należy dołączyć:

   1. orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka;

   2. uwierzytelnioną kopie dowodu osobistego osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne.

   W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

   Gość
   Zgłoś
   Odpowiedz
   • Odp.: MOPS - jakimi kryteriami się kierują żądając dokumentów?

    jakie te łurzendniki mundre so,tyle pisanego muszo znać

    Gość
    Zgłoś
    Odpowiedz
  • Post nadrzędny dla poniższego tego posta o numerze 5

   Odp.: MOPS - jakimi kryteriami się kierują żądając dokumentów?

   (+)ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

   Dziennik Ustaw nr 105 z 2005 poz. 881

   zm. Dz.U. z 2005 r., Nr 116, poz. 976; Dz.U. z 2006 r., Nr 58, poz. 401; Dz.U. z 2007 r., Nr 114, poz. 783; Dz.U. z 2009 r., Nr 108, poz. 910; Dz.U. z 2009 r., Nr 114, poz. 950

   Obowiązuje od: 2009-08-04

   Gość
   Zgłoś
   Odpowiedz
   • Odp.: MOPS - jakimi kryteriami się kierują żądając dokumentów?

    Sprawy zasiłków rodzinnych reguluje Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2003 nr 228 poz.2255) oraz Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. nr 105 z 2005 r. poz.881).Ustawa mówi jakie kryteria trzeba spełnić,aby otrzymać zasiłek (m.in. dochód w rodzinie 504 zł/m-c lub 583 zł/m-c w przypadku dziecka niepełnosprawnego,w jakim okresie czasu otrzymuje się zasiłek itp.) a Rozporządzenie mówi jakie dokumenty trzeba dostarczyć ubiegając się o dany zasiłek.Porównaj sobie których dokumentów żądają od ciebie w MOPS-ie,a jakie dokumenty są wymienione w tym Rozporządzeniu.Ale wydaje się,że MOPS ma w tym przypadku rację...

    Gość_b.ostrowiak
    Zgłoś
    Odpowiedz
Losowe zdjęcie

- Reklama -

Losowa firma:
FHUP KAROLINA Kawa Monika
Branża: Wystrój wnętrz
Dodaj firmę